at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

En levande plats för lärande

Grundskolan

Vi har som målsättning att skapa en miljö som är inspirerande och trygg, där eleverna på grundskolan tar en ledande roll i sin egen utbildning. Vi strävar efter att våra elever blir ansvarsfulla, sociala och nyfikna – utrustade med verktyg så att de kan göra välgrundade val.

Vår undervisning följer den svenska läroplanen för grundskolan, där vi har ett större fokus på det engelska språket och dess kultur. Bland annat görs detta genom engelskspråkiga lärare samt utflykter både i och utanför London.

Vår lärmiljö

Med i genomsnitt 14 elever per lärare möjliggör våra små klasser både personlig undervisning och flexibla lektioner där varje elev får den stimulans denne behöver. Det gör det lättare för både elev och lärare att uppnå gemensamt satta mål.

Vår skola präglas av en exceptionellt god arbetsmiljö som tillåter eleverna att fokusera på sitt lärande under skoldagen. Det leder till mycket goda studieresultat samtidigt som att det ger en atmosfär som utmärks av ömsesidigt respekt, studiero och tolerans för allas olikhet.

På skolans finns förutom trevliga och ljusa lektionssalar även ett skolbibliotek samt salar för slöjd, bild, musik, idrott och hemkunskap.

Storleken på vår skola – och vår nära koppling till Sverige – ger en stark känsla av samhörighet. Ambitionen på varje utbildningsnivå är en vänlig och omtänksam atmosfär, där varje elev blir sedd och lyssnad på.

"Här blir det som en familj, alla känner varandra och det är enkelt att komma in i klassen. Alla får vara sig själva och ha sin egna identitet, det är bra!"

Hugo Blasquez åk 8 och Shiva Farhangian åk 7
Elever

Undervisningsmetodik

Vår undervisningsmetodik bygger på att väcka nyfikenhet och lust till lärande och vi blandar elev- och lärarledda aktiviteter. Vi värderar goda relationer mellan lärare och elev högt och arbetar målmedvetet för att upprätthålla en bra kultur i skolan.

När det gäller utvärdering av elevernas prestationer arbetar vi formativt. Under hela studietiden har lärarna löpande diskussioner med varje elev om vad de gör bra och vilka områden som behöver mer arbete. På så vis får eleverna insyn och känner ansvar för sitt eget lärande.

Klass F - 3

Från förskoleklass till årskurs 3 leds klasserna av en klasslärare som ansvarar för om akademiska ämnen och som har kontakt med föräldrarna. Klasserna består av 12-16 elever. För elever i årskurserna 1-3 erbjuder vi fler lektioner i engelska jämfört med svensk timplan, lektionerna är anpassade efter förmåga för att varje elev skall utmanas på sin nivå. Ämnen som bild, slöjd, musik och idrott leds av ämneslärare.

Klass 4-6

Från och med årskurs 4 hålls ämnesspecifika lektioner, ledda av behöriga ämneslärare. Eleverna har fler lektioner i engelska och svenska jämfört med svensk timplan. Engelskalektionerna är indelade efter deras respektive kunskapsnivå. Eleverna har en mentor som ansvarar för deras utveckling och välbefinnande och är den första kontaktpunkten för föräldrarna.

Klass 7-9

I årskurs 7-9 fördjupas elevernas ämneskunskaper och eleverna har fler lektioner klassvis i engelska jämfört med svensk timplan. Relativt små elevgrupper ger oss möjlighet att börja förberedelsen inför kommande gymnasieval, vilket bland annat resulterar i mycket goda resultat på de nationella proven. Eleverna har en mentor som ger vägledning och som håller kontakten med föräldrarna.

Språkinlärning vid SSL

På Svenska skolan ser vi det som nödvändigt att arbeta med elevens språkkunskap i både svenska och engelska.

Vi avsätter betydande tid till elevernas svenska språkutveckling genom en utökad timplan, vilket kan vara till stor hjälp för barn som aldrig har bott i Sverige. Vi ser det också som viktigt att anpassa sig till omgivningen och därmed lägga större vikt vid engelska än de flesta svenska skolor. Våra elever kan även studera ett tredje språk, precis som på skolor i Sverige.