at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Kommunal skolpeng

Flertalet svenska kommuner medger överföring av skolpeng till Svenska skolan i London, vilket täcker en del av skolavgiften. Elevens vårdnadshavare är ansvarig för att skol- och värdfamiljsavgifter betalas och ni ansöker själva om överföring av skolpengen till SSL.

Ta kontakt med din hemkommun för mer information angående överföring av skolpeng till Svenska skolan i London.

 

Hur går det till?

Steg 1:

När eleven fått ett antagningsbesked så kan vårdnadshavare ansöka hos hemkommunen om överföring av skolpeng till Svenska skolan i London.

Steg 2:

Hemkommunen fattar beslut om huruvida skolpeng kommer att betalas ut och utfärdar ett intyg som visar att överföring godkänts, skolpengens storlek samt eventuella villkor för dess utbetalning.

Steg 3:

Kommunens intyg bör vara Svenska skolan i London tillhanda senast den 1 juni för elever som påbörjar sina studier vid SSL på höstterminen eller den 1 december för elever som börjar på vårterminen.

Steg 4:

Skolan fakturerar vårdnadshavare för värdfamiljsavgiften (i aktuellt fall) och skillnad mellan skolavgiften och den av kommunen fastslagna skolpengen. Skolavgifter och värdfamiljsavgifter skall betalas senast vid terminsstart, om inte annat anges på fakturan.

Ett fåtal kommuner betalar ut skolpengen i efterskott. I dessa fall betalar målsman hela skolavgiften och skolpengsbeloppet återbetalas till målsman när kommunen överfört pengarna till SSL. Målsman och elev ansvarar gemensamt för att kommunens villkor för överföringen uppfylls.

Steg 5:

Skulle kommunens beslut vara försenat, bör målsman kontakta skolans CFO så snart som möjligt. Skulle en enskild kommun neka överföring av skolpeng är vårdnadshavare ansvariga för att hela skolavgiften betalas.

I de fall där skolpeng utgår från hemkommunen kan vårterminens fakturering försenas, på grund av sent beloppsbeslut från kommunen. I sådana fall kan värdfamiljsavgift och skolavgift komma att faktureras vid två separata tillfällen.