at-sign envelope user telephone map-marker earth thumbs-up thumbs-down search arrow-left arrow-right play pause full-screen-enter full-screen-exit minus plus icon-cross icon-cross-square SchoolSoft Pluttra

Ansökan och finansiell information

Läs mer om vad det kostar att gå på SSL och hur du ansöker.

Vem kan ansöka?

Svenska skolan i London antar elever under med grundläggande kunskaper i svenska då majoriteten av undervisningen sker på detta språk. Antagningen sker under hela läsåret på grundskolan och vi har elever från både internationella och svenska skolor.

Antagning till grundskolan görs i mån av plats och prövas i varje enskilt fall. Vår rektor granskar löpande alla inkomna ansökningar och gör en bedömning kring huruvida vi kan erbjuda eleven den utbildning och stöd som denne behöver.

Du kan läsa mer om våra antagningskrav, avgifter och annan finansiell information nedan.

Finansiell information

Svenska skolan i London är en privatskola utan vinstdrivande syfte, som erbjuder utbildning enligt svensk läroplan och tar ut skolavgifter för att täcka de kostnader vi har för exempelvis personal, lokaler och för den dagliga verksamheten.

Skolans styrelse tar varje år beslut om hur stor skolavgiften ska vara. Avgifterna kan därför vid behov komma att justeras något inför ett läsår om våra kostnader har ökat. Besked om detta lämnas några månader inför varje läsår.

En registreringsavgift på £200 inbetalas samtidigt med ansökan om plats på grundskolan. Registreringsavgiften är en administrativ engångsavgift i samband med behandling av din ansökan och är inte återbetalningsbar. Instruktion för betalning av avgiften skickas på begäran, maila office@swedishschool.org.uk för mer information.

Skolavgift för läsåret 2024/2025

En plats på grundskolan under läsåret 2024/2025 kostar £13,600:

 • Höstterminen: £6,050
 • Vårterminen: £7,550

Familj med tre barn eller fler på skolan får 30 % rabatt från och med tredje barnet.

Skolavgiften faktureras vid två tillfällen, under juni/juli månad för inbetalning senast vid höstterminens start och under november/december månad för inbetalning senast vid vårterminens start. Elev som börjar efter den 30 oktober eller efter den 31 mars betalar halv terminsavgift.

Skolavgiften täcker:

 • Undervisning enligt skolans undervisningsprogram och klasschema
 • Användande av skolans läromedel samt förbrukning av skriv- och ritmaterial
 • En skolresa per läsår för grundskolans årskurser 3-9
 • En teaterföreställning per läsår
 • För grundskolan en eftermiddagsaktivitet per vecka, dock ej aktiviteter av externa aktörer
 • Skolans hälsovård för förskolan och grundskolan
 • Skolans elevförsäkring

Skolavgiften täcker inte:

 • Extra undervisning
 • Skolresor och andra externa aktiviteter utöver vad som ingår enligt ovan
 • Skador som eleven orsakar på skolan och skolans material som inte täcks av skolans försäkring
 • Skador på eller förlust av elevers tillhörigheter eller kläder

Uppsägning av plats på grundskolan

Uppsägning av skolplats ska lämnas skriftligen till administrationen, per email till office@swedishschool.org.uk eller registrerad post adresserat till skolan. För att kunna planera skolans verksamhet och bibehålla god kvalitet, gäller följande vid uppsägning av plats:

Höstterminens avgift
Datum för uppsägning Avgift höstterminen/att betala
Före 31.3 Ingen avgift
1.4-10.6 25% av höstterminens avgift
11.6-20.8 50% av höstterminens avgift
Efter 20.8 100% av höstterminens avgift

 

Vårterminens avgift
Datum för uppsägning Avgift vårterminen/att betala
Före 31.10 Ingen avgift
31.10-15.12 25% av vårterminens avgift
16.12-7.1 50% av vårterminens avgift
Efter 7.1 100% av vårterminens avgift

 

Familj som inte betalar sina avgifter enligt ovanstående riskerar att stängas av från skolan. Skolan tillämpar dröjsmålsränta (diskonto + 8 %) på förfallna belopp. Tvingas skolan till indrivning eller andra juridiska processer för att säkerställa sina fordringar belastas målsman full kostnad för detta.

Eventuella stipendier är privata och påverkar inte de betalningsfrister som skolan har för skolavgifter.

Frågor?

Vid eventuella frågor om avgifter, fakturor eller betalningar, vänligen kontakta Malin Traaholt på e-post mtraaholt@swedishschool.org.uk eller telefon +44 (0)20 8741 1751.